Chương trình mới - Toán 1 - Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

 • Nội dung học thử sẽ hạn chế 1 số video bài giảng nhất định.
 • Không có phần bài tập và chấm điểm tự động.
 • Không được hỗ trợ bài giảng livesteam từ giáo vên.
 • Không có đánh giá hằng tuần của giáo viên về kết quả học của con.
 • . •  

Bài học tuần 1

 • Vị trí quanh ta (tiết 1)
 • Vị trí quanh ta (tiết 2)
 • Nhận biết các hình (tiết 1)
 • Nhận biết các hình (tiết 2)
 • Luyện tập (11)
 • Các số 1, 2, 3
 • Luyện tập (16)
 • So sánh các số trong phạm vi 3
 • .

 •  
 • Các số 4, 5, 6
 • Đếm đến 6
 • Luyện tập tuần
 • So sánh các số trong phạm vi 6
 • Luyện tập tuần - Đề số 1
 • Luyện tập tuần - Đề số 2
 • .

 •  
 • .

 •  
 • Các số 7, 8, 9
 • Đếm đến 9
 • Luyện tập (32)
 • So sánh các số trong phạm vi 9
 • Luyện tập (36)
 • Số 0
 • Số 10
 • Tách số
 • Luyện tập tuần
 • Phép cộng
 • Luyện tập (47)
 • Bảng cộng 1 trong phạm vi 10
 • Kiến thức trong tâm giữa học kỳ I
 • Đề ôn tập giữa học kỳ I - Đề số 1
 • Đề ôn tập giữa học kỳ I - Đề số 2
 • Luyện tập (50)
 • Luyện tập chung (52)
 • Luyện tập tuần
 • Phép trừ
 • Luyện tập (56)
 • Luyện tập tuần
 • Bảng cộng 2 trong phạm vi 10
 • Luyện tập (60)
 • Luyện tập tuần
 • Bảng trừ trong phạm vi 5
 • Luyện tập (64)
 • Luyện tập tuần
 • Bảng cộng 3 trong phạm vi 10
 • Luyện tập (68)
 • Bảng trừ trong phạm vi 6
 • Luyện tập (71)
 • Bảng cộng 4 trong phạm vi 10
 • Luyện tập (75)
 • Số 0 trong phép cộng
 • Luyện tập (79)
 • Số 0 trong phép trừ
 • Luyện tập (83)
 • Bảng cộng 5 trong phạm vi 10
 • Luyện tập (87)
 • Ôn tập về hình học
 • Ôn tập về các số trong phạm vi 10
 • Luyện tập tuần
 • Đề ôn tập giữa học kỳ I - Đề số 3
 • Ôn tập phép cộng và phép trừ
 • Luyện tập tuần - Đề số 1
 • Luyện tập tuần - Đề số 2
 • Kiến thức trọng tâm học kỳ I
 • Đề ôn tập cuối học kỳ I - Đề số 1
 • Đề ôn tập cuối học kỳ I - Đề số 2
 • Đề ôn tập cuối học kỳ I - Đề số 3
 • Đề ôn tập cuối học kỳ I - Đề số 4
 • Đề ôn tập cuối học kỳ I - Đề số 5
 • Bảng trừng trong phạm vi 7
 • Luyện tập (91)
 • Bảng cộng 6, 7, 8, 9 trong phạm vi 10
 • Bảng trừ trong phạm vi 8
 • Luyện tập (99)
 • Luyện tập (99)
 • Bảng trừ trong phạm vi 9
 • Luyện tập (103)
 • Bảng trừ trong phạm vi 10
 • Luyện tập (107)
 • Các số trong phạm vi 20
 • Luyện tập (10)
 • Phép cộng không nhớ trong phạm vi 20
 • Phép trừ không nhớ trong phạm vi 20
 • Luyện tập (16)
 • Đo độ dài
 • Xăng-ti-mét
 • Luyện tập (27)
 • Luyện tập chung (29 & 32)
 • Các số tròn chục
 • Luyện tập (91)
 • Luyện tập tuần
 • Các số có hai chữ số
 • Luyện tập (46)
 • Các số có hai chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập (50)
 • So sánh các số có hai chữ số
 • Luyện tập (55)
 • Kiến thức trọng tâm giữa học kì II
 • Đề cương ôn tập giữa học kì II
 • Đề ôn thi giữa học kì II - Đề số 1
 • Đề ôn thi giữa học kì II - Đề số 2
 • Đề ôn thi giữa học kì II - Đề số 3
 • Luyện tập chung (62)
 • Luyện tập chung (64)
 • Luyện tập tuần
 • Đồng hồ
 • Luyện tập (69)
 • Các ngày trong tuần lễ
 • Phép cộng không nhớ trong phạm vi 100
 • Luyện tập (73)
 • Luyện tập (77)
 • Phép trừ không nhớ trong phạm vi 100
 • Luyện tập (81)
 • Luyện tập chung (82)
 • Cộng, trừ nhẩm các số tròn chục
 • Luyện tập (86)
 • Luyện tập chung (87)
 • HĐTN: Khám phá ngôi trường em học
 • Ôn tập về các số trong phạm vi 100
 • Ôn tập về các số trong phạm vi 100 (tiếp theo)
 • Ôn tập về so sánh các số trong phạm vi 100
 • Ôn tập về phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100
 • Ôn tập về phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100 (tiếp theo)
 • Ôn tập về hình học
 • Ôn tập về đại lượng
 • Luyện tập tuần
 • Ôn tập cuối năm (103)
 • Ôn tập cuối năm (105)
 • Ôn tập cuối năm (107)
 • Ôn tập cuối năm (109)
 • Đề cương ôn tập học kì II
 • Đề kiểm tra học kì II - Đề số 1
 • Đề kiểm tra học kì II - Đề số 2
 • Đề kiểm tra học kì II - Đề số 3
 • Đề kiểm tra học kì II - Đề số 4
 • Đề kiểm tra học kì II - Đề số 5
 • Đề kiểm tra học kì II - Đề số 6
 • Đề kiểm tra học kì II - Đề số 7
 • Đề kiểm tra học kì II - Đề số 8
 • Đề kiểm tra học kì II - Đề số 9
 • Đề kiểm tra học kì II - Đề số 10
 • Hình phẳng
 • Đọc, viết số
 • So sánh
 • Các số tròn chục
 • Chục và hàng đơn vị
 • Phép cộng
 • Phép trừ
 • Thời gian
 • Đo độ dài
 • Đếm cách đều
 • Vị trí (tiết 1)
 • Vị trí (tiết 2) 
 • Đề số 1
 • Đề số  2
 • Đề số 3
 • Đề số 4
 • Đề số 5
 • Đề số 6
 • Đề số 7
 • Đề số 8
 • Đề số 9
 • Đề số 10
 • Đề số 11
 • Đề số 12
 • Đề số 13
 • Đề số 14
 • Đề số 15
 • Đề số 16
 • Đề số 17
 • Đề số 18
 • Đề số 19
 • Đề số 20
 • Hành trang vào lớp 1 - Đề số 1
 • Hành trang vào lớp 1 - Đề số 2
 • Hành trang vào lớp 1 - Đề số 3
 • Hành trang vào lớp 1 - Đề số 4
 • Hành trang vào lớp 1 - Đề số 5
 • Hành trang vào lớp 1 - Đề số 6 
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .


 •  
 • .

 •  
 • .
 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  

 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • . •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .


 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .


 •  
 • .

 •  
 • .


 •  
 • .


 •  
 • .

Bài học tuần 2

Bài học tuần 3

Bài học tuần 4

Bài học tuần 5

Bài học tuần 6

Bài học tuần 7

Bài học tuần 8

Ôn tập giữa học kỳ 1

Bài học tuần 9

Bài học tuần 10

Bài học tuần 11

Bài học tuần 12

Bài học tuần 13

Bài học tuần 14

Bài học tuần 15

Bài học tuần 16

Bài học tuần 17

Ôn tập học kỳ I

Bài học tuần 18

Bài học tuần 19

Bài học tuần 20

Bài học tuần 21

Bài học tuần 22

Bài học tuần 24

Bài học tuần 23

Bài học tuần 25

Bài học tuần 26

Bài học tuần 27

Ôn tập giữa học kỳ II

Bài học tuần 28

Bài học tuần 29

Bài học tuần 30

Bài học tuần 31

Bài học tuần 32

Bài học tuần 33

Bài học tuần 34

Bài học tuần 35

Đề kiểm tra học kỳ II

Ôn hè toán 1

Bộ đề ôn tập hè lớp 1 

Hành trang vào lớp 1

NỘI DUNG KHÓA HỌC