Chương trình mới - Toán 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Nội dung học thử sẽ hạn chế 1 số video bài giảng nhất định.
 • Không có phần bài tập và chấm điểm tự động.
 • Không được hỗ trợ bài giảng livesteam từ giáo vên.
 • Không có đánh giá hằng tuần của giáo viên về kết quả học của con.
 • .

 •  

Bài học tuần 1

 • Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5
 • Luyện tập (10)
 • Luyện tập (12)
 • Các số 6, 7, 8, 9, 10
 • Luyện tập (16)
 • Luyện tập (18)
 • .

 •  
 • Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau
 • Luyện tập (22)
 • So sánh số - Lớn hơn, dấu >
 • So sánh số - Bé hơn, dấu <
 • So sánh số - Bằng nhau, dấu =
 • Luyện tập (30)
 • .

 •  
 • .

 •  
 • Mấy và mấy (tiết 1)
 • Mấy và mấy (tiết 2)
 • Luyện tập (36)
 • Luyện tập chung (38)
 • Luyện tập chung (40)
 • Luyện tập chung (42)
 • Luyện tập chung (44)
 • Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật
 • Luyện tập (48)
 • Thực hành lắp ghép, xếp hình
 • Luyện tập (52)
 • Luyện tập chung (54)
 • Gộp lại thì bằng mấy?
 • Luyện tập (58)
 • Thêm vào thì bằng mấy?
 • Số 0 trong phép cộng
 • Luyện tập (64)
 • Luyện tập (66)
 • Kiến thức trọng tâm giữa học kì I
 • Đề ôn tập giữa học kì I - Đề số 1
 • Đề ôn tập giữa học kì I - Đề số 2
 • Đề ôn tập giữa học kì I - Đề số 3
 • Bớt đi còn lại mấy?
 • Tách ra còn lại mấy?
 • Luyện tập (72)
 • Số 0 trong phép trừ
 • Luyện tập (76)
 • Luyện tập (78)
 • Bảng cộng
 • Bảng trừ
 • Luyện tập (84)
 • Luyện tập chung (86)
 • Luyện tập chung (88)
 • Luyện tập chung (90)
 • Khối lập phương, khối hộp chữ nhật
 • Luyện tập chung (94)
 • Trước - Sau, ở giữa, trên - dưới
 • Phải - Trái
 • Luyện tập (99)
 • Luyện tập chung (100)
 • Ôn tập các số trong phạm vi 10
 • Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10
 • Luyện tập tuần
 • Ôn tập hình học
 • Ôn tập chung
 • Luyện tập tuần
 • Kiến thức trọng tâm học kỳ I
 • Đề ôn tập cuối học kỳ I - Đề số 1
 • Đề ôn tập cuối học kỳ I - Đề số 2
 • Đề ôn tập cuối học kỳ I - Đề số 3
 • Đề ôn tập cuối học kỳ I - Đề số 4
 • Đề ôn tập cuối học kỳ I - Đề số 5
 • Các số đến 20
 • Luyện tập (6)
 • Các số tròn chục
 • Các số đến 99
 • Luyện tập (12)
 • Luyện tập (14)
 • So sánh các số có hai chữ số
 • Luyện tập (18)
 • Luyện tập (20)
 • Bảng các số từ 1 đến 100
 • Luyện tập chung (24)
 • Luyện tập chung (26)
 • Dài hơn, ngắn hơn
 • Cao hơn, thấp hơn
 • Đơn vị đo độ dài
 • Luyện tập tuần
 • Xăng-ti-mét
 • Thực hành ước lượng và đo độ dài
 • Luyện tập (38)
 • Luyện tập chung (40)
 • Luyện tập chung (42)
 • Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số
 • Luyện tập (46)
 • Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số
 • Luyện tập (50)
 • Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số
 • Luyện tập (54)
 • Luyện tập (56)
 • Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số
 • Kiến thức trọng tâm giữa học kì II
 • Đề cương ôn tập giữa học kì II
 • Đề ôn thi giữa học kì II - Đề số 1
 • Đề ôn thi giữa học kì II - Đề số 2
 • Đề ôn thi giữa học kì II - Đề số 3
 • Luyện tập (60)
 • Luyện tập (62)
 • Luyện tập chung (64)
 • Luyện tập chung (66)
 • Luyện tập chung (67)
 • Luyện tập chung (70)
 • Xem giờ đúng trên đồng hồ
 • Luyện tập (74)
 • Các ngày trong tuần
 • Luyện tập (78)
 • Thực hành xem lịch và giờ
 • Luyện tập (82)
 • Luyện tập chung (84)
 • Luyện tập chung (86)
 • Luyện tập tuần
 • Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10
 • Luyện tập tuần - Đề số 1
 • Luyện tập tuần - Đề số 2
 • Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100
 • Ôn tập hình học và đo lường
 • Luyện tập tuần
 • Ôn tập chung
 • Luyện tập tuần - Đề số 1
 • Luyện tập tuần - Đề số 2
 • Đề cương ôn tập học kì II
 • Đề kiểm tra học kì II - Đề số 1
 • Đề kiểm tra học kì II - Đề số 2
 • Đề kiểm tra học kì II - Đề số 3
 • Đề kiểm tra học kì II - Đề số 4
 • Đề kiểm tra học kì II - Đề số 5
 • Đề kiểm tra học kì II - Đề số 6
 • Đề kiểm tra học kì II - Đề số 7
 • Đề kiểm tra học kì II - Đề số 8
 • Đề kiểm tra học kì II - Đề số 9
 • Đề kiểm tra học kì II - Đề số 10
 • Hình phẳng
 • Đọc, viết số
 • So sánh
 • Các số tròn chục
 • Chục và hàng đơn vị
 • Phép cộng
 • Phép trừ
 • Thời gian
 • Đo độ dài
 • Đếm cách đều
 • Vị trí (tiết 1)
 • Vị trí (tiết 2) 
 • Đề số 1
 • Đề số  2
 • Đề số 3
 • Đề số 4
 • Đề số 5
 • Đề số 6
 • Đề số 7
 • Đề số 8
 • Đề số 9
 • Đề số 10
 • Đề số 11
 • Đề số 12
 • Đề số 13
 • Đề số 14
 • Đề số 15
 • Đề số 16
 • Đề số 17
 • Đề số 18
 • Đề số 19
 • Đề số 20
 • Hành trang vào lớp 1 - Đề số 1
 • Hành trang vào lớp 1 - Đề số 2
 • Hành trang vào lớp 1 - Đề số 3
 • Hành trang vào lớp 1 - Đề số 4
 • Hành trang vào lớp 1 - Đề số 5
 • Hành trang vào lớp 1 - Đề số 6 
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .


 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .
 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  

 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .


 •  
 • .

 •  
 • . •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .

 •  
 • .


 •  
 • .


 •  
 • .

Bài học tuần 2

Bài học tuần 3

Bài học tuần 4

Bài học tuần 5

Bài học tuần 6

Bài học tuần 7

Bài học tuần 8

Bài học tuần 9

Bài học tuần 10

Ôn giữa học kỳ I

Bài học tuần 11

Bài học tuần 12

Bài học tuần 13

Bài học tuần 14

Bài học tuần 15

Bài học tuần 16

Bài học tuần 17

Ôn tập học kỳ I

Bài học tuần 18

Bài học tuần 19

Bài học tuần 20

Bài học tuần 21

Bài học tuần 22

Bài học tuần 24

Bài học tuần 23

Bài học tuần 25

Bài học tuần 26

Bài học tuần 27

Ôn tập giữa học kỳ II

Bài học tuần 28

Bài học tuần 29

Bài học tuần 30

Bài học tuần 31

Bài học tuần 32

Bài học tuần 33

Bài học tuần 34

Bài học tuần 35

Đề kiểm tra học kỳ II

Ôn hè toán 1

Bộ đề ôn tập hè lớp 1 

Hành trang vào lớp 1

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • .

 •