Chính sách quyền riêng tư

Thông tin về số điện thoại: Chỉ được sử dụng vào việc liên hệ, tư vấn. Không sử dụng vào bất cứ mục đích nào khác.

Thông tin về họ tên: Chỉ được sử dụng vào việc liên hệ, tư vấn. Không sử dụng vào bất cứ mục đích nào khác.

Tất cả các nội dung người đăng ký gửi cho chúng tôi đều được bí mật, không chia sẻ ra ngoài.