Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng và cách thực hiện

3549

Theo Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài chính Bộ Nội vụ về Luật kế toán gồm có Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởngQuyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

Download các mẫu tại đây

  1. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
  2. Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

Ngoài các điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng ra thì điều kiện bắt buộc là phải có chứng chỉ kế toán trưởng. Tham khảo khóa học kế toán trưởng chứng chỉ học viện tài chính cấp.

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng bao gồm:

  • Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần
  • Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng trường học
  • Điều kiện được bổ nhiệm kế toán trưởng

Ngày 15/11/2013, Liên bộ Tài chính, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BNV về hướng dẫn tiêu chuẩn; điều kiện; thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Đồng thời thay thế Thông tư số 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15/06/2005 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về hướng dẫn tiêu chuẩn; điều kiện; thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

Người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng là người đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và điều kiện của Thông tư nói trên.

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng được soạn thảo và thực hiện bởi đại hội cổ đông và hội đồng thành viên của doanh nghiệp. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, yêu cầu tổ chức của công ty. Người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng phải có đủ trình độ, khả năng đảm bảo các hoạt động của đơn vị trong tương lai.

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng là giấy tờ hành chính quan trọng của Ban lãnh đạo công ty. Là căn cứ để doanh nghiệp xét trách nhiệm và nghĩa vụ của các đối tượng liên quan trong trường hợp doanh nghiệp gặp các vấn đề trong quá trình phát triển.

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần

Việc bổ nhiệm kế toán trưởng theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 2, Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh thì: công ty cổ phần phải bố trí người làm kế toán trưởng ngay khi thành lập.

Kế toán được bổ nhiệm làm kế toán trưởng tại các công ty cổ phần cần phải đáp ứng được các điều kiện tại Điều 50 của Luật kế toán 2003.

Ngoài việc đáp ứng những tiêu chuẩn chung của người kế toán theo quy định trên; và không thuộc các điều luật không được làm kế toán tại Điều 51 của Luật kế toán 2003. Kế toán trưởng phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn riêng tại Điều 53 Luật kế toán.

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng được soạn thảo và thực hiện bởi đại hội cổ đông và hội đồng thành viên của doanh nghiệp. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, yêu cầu tổ chức của công ty. Người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng phải có đủ trình độ, khả năng đảm bảo các hoạt động của đơn vị trong tương lai.

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng là giấy tờ hành chính quan trọng của Ban lãnh đạo công ty. Là căn cứ để doanh nghiệp xét trách nhiệm và nghĩa vụ của các đối tượng liên quan trong trường hợp doanh nghiệp gặp các vấn đề trong quá trình phát triển.

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng trường học

Theo thông tin tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV quy định: “Đơn vị kế toán là các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch này: có tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính theo quy định của Luật kế toán”.

Khoản 1, Điều 6, Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV quy định: “Các đơn vị kế toán quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 2 của Thông tư liên tịch này phải bố trí người làm kế toán trưởng”

Như vậy, các trường học và các phòng ban khác thuộc UBND huyện. Nếu là đơn vị kế toán theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV đều phải bổ nhiệm kế toán trưởng.

Thủ tục, thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV.

Phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT- BTC-BNV.

Điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng

Khoản 2 Điều 53 Luật kế toán quy định: “Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ thông qua lớp bồi dưỡng chứng chỉ kế toán trưởng”

  • Đối với người tốt nghiệp Đại học phải có ít nhất 2 năm (24 tháng) kinh nghiệm làm công tác kế toán thực tế tính từ thời gian ghi trên bằng tốt nghiệp; có giấy xác nhận thâm niên công tác của cơ quan đang công tác.
  • Đối với người tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp phải có ít nhất 3 năm (36 tháng) kinh nghiệm làm công tác kế toán thực tế tính từ thời gian ghi trên bằng tốt nghiệp; có giấy xác nhận thâm niên công tác của cơ quan đang công tác.

Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

  • Cấp nào bổ nhiệm kế toán trưởng thì cấp đó có quyền miễn nhiệm kế toán trưởng. Thủ tục miễn nhiệm kế toán trưởng thực hiện như thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng.
  • Người được thuê làm kế toán trưởng: Nếu vi phạm các quy định trong hợp đồng bị chấm dứt hợp đồng thuê làm kế toán trưởng. Thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê làm kế toán trưởng thực hiện như thủ tục ký hợp đồng thuê làm kế toán trưởng.

Tham khảo khóa học kế toán trưởng tại đây

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here